Podvojné účtovníctvo

category 2
 • podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • spracovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti z daňového hľadiska
 • automatizované spracovanie údajov
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia prijatých a vydaných
 • evidencia majetku
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie z DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • priebežné vyhodnocovanie daňového základu
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu